UEK Odpowiedzialny

UEK Odpowiedzialny:
 UEK Pomaga
 Sztuka na UEK
 Rozwój Społeczny i Ekologia
UEK Odpowiedzialny:
 UEK Pomaga
 Sztuka na UEK
 Rozwój Społeczny i Ekologia

Uczelnia nie jest „samotną wyspą”, lecz jedną z kluczowych instytucji, odpowiedzialnych za kształtowanie społeczeństwa. Poprzez takie projekty jak „UEK Odpowiedzialny”, staramy się realizować trzecią misję Uniwersytetu – wierząc, że dzięki temu wykształcimy nie tylko specjalistów w konkretnych dziedzinach naukowych, ale również obywateli kreujących rzeczywistość, świadomych swojego wpływu na otoczenie, wrażliwych na piękno sztuki i otaczającego świata, ale przede wszystkim – na los drugiego człowieka.

Projekt UEK Odpowiedzialny

W związku z tym, że jako Wspólnota UEK wierzymy, że poza głównym zadaniem Uczelni, jakim jest kształcenie, równie istotną powinnością jest szeroko rozumiane zaangażowanie społeczne – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczął realizację Projektu UEK Odpowiedzialny, w ramach którego realizowane są:
UEK Pomaga, Sztuka na UEK oraz Rozwój Społeczny i Ekologia.

Pierwszy z nich ma na celu wzmacnianie wrażliwości społecznej oraz poczucia odpowiedzialności, a także tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń z podmiotami zewnętrznymi udzielającymi się społecznie i charytatywnie. Drugi ma kreować postawy oparte na dialogu, odpowiedzialności, zaufaniu, kreatywności i wrażliwości na sztukę oraz pomóc w zwiększeniu atrakcyjności turystycznej, a także oferty kulturalnej Krakowa i Małopolski. Trzeci – kształtować świadomość ekologiczną i nowe nawyki.