UEK Odpowiedzialny

Poszukiwany kierownik półkolonii

Szanowni Państwo,

wciąż poszukujemy osób chętnych do objęcia funkcji kierownika półkolonii organizowanej dla dzieci pracowników Uniwersytetu.  

Termin: 24- 28 lipca 2023 oraz 31 lipca- 4 sierpnia 2023 

Lokalizacja: Kampus UEK 

Kierownikiem wypoczynku może być osoba: 

  1. niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności); 
  2. pełnoletnia; 
  3. posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie); 
  4. posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym); 
  5. posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno wychowawczych lub opiekuńczo- wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym). 

 

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria. 

Mailowo na adres  farnausa@uek.krakow.pl lub telefonicznie 12 293 5890 i 532 399 192. 

 

Podzespół ds. działań na rzecz członków wspólnoty Uczelni  

w ramach Projektu UEK POMAGA